دانلود اپلیکیشن نوار

Parsalip

Hi Bi*ch

33 Like

وای بنز وای پورش وای لنز

آی خز ببینم هنوزم تو ایران دور دور هست وای لنز وای پورش وای بنز

وای لنج وای پورش وای بنز وای پز های بچ های بچ

از اونور دندونا سفید از اونور جیبا رو بتیغ


لواسون گرگان و شمشک هرجایی بری امشب

وای لنج وای پورش وای بنز وای پز های بچ های بچ

وای لنج وای پورش وای بنز وای پز های بچ های بچ

یه مشت پسر گوریل فیس


های خز

ببینم هنوزم تو ایران دور دور هست

یه مشت خز با ماشین میکنن قمپز در

وای لنج وای پورش وای بنز وای پز های بچ های بچ


وای لنج وای پورش وای بنز وای پز های بچ های بچ

از اونور دندونا سفید از اونور جیبا رو بتیغ

لواسون گرگان و شمشک هرجایی بری امشب

وای لنج وای پورش وای بنز وای پز های بچ های بچ


وای لنج وای پورش وای بنز وای پز های بچ های بچ

های بچ های بچ های بچ های بچ های بچ

Comments

Please Enter Your Text!

Thank You For Submittion


No Comments Until Now!