دانلود اپلیکیشن نوار

Hichkas & Reveal

Long Live Palestine

58 Like

با اینکه تو تلویزیونا همش می شینن دروغ میگن داشتم اخبار می دیدم

که چیزا رو جا رو بچه ها اشکای مادرا رو زمین می ریزن

بچه ها شیرینن


نشونش رو بچه ای که تازه یاد گرفته راه بره و دستشو می گیرن

پر کرد ... بعد ... تیری زد

چند وقت پیش صحنه های شبیه اینو تو چند قدمیم می دیدم

اه !!! دارم چی میگم؟

Comments

Please Enter Your Text!

Thank You For Submittion


1 Comments